שוט אשפה, תאור

   תאור כללי
שוט אשפה מיועד להעברת האשפה מקומות המגורים לחדר אצירת האשפה. השוט יותקן בתוך פיר בנוי ובכל קומת מגורים יותקן מתקן להכנסת האשפה לתוך השוט – מצנח (6) עם דלת (7). האשפה צונחת בתוך הצינור ולאחר מכן גולשת בתוך הזנב כלפי כלי אצירת האשפה.

1. מנגנון אוורור
2. מנגנון ניקוי
3. מנגנון שטיפה
4. חולית טיפול
5. צינור אשפה יבש
6. מצנח אשפה
7. דלת
8. זוית בולמת
9. מחסום עשן
10. מסוע
11. כלי אצירת אשפה:
11.1. אופציה א': מכולת דחס
11.2. אופציה ב': עגלת אשפה ומתקן החלפת עגלות

   תאור חלקי השוט:
צינור אשפה יבש יבוצע מפח פלב"מ 304 בעובי 1.0 מ"מ. קוטר פנימי של הצינור יהיה 570 מ"מ. מקטעי הצינור יחוברו כך שהמקטע העליון בעל צוואר קוני בחלקו התחתון יוכנס לתוך המקטע התחתון. מקטעי הצינור יהיו מוכנים מראש וכל עבודות החיתוך והקידוח והריתוך והליטוש תבוצענה במפעל מראש. פני הצינור הפנימיים תהינה חלקים לחלוטין ללא בליטות ומגרעות.
מצנחים ימוקמו בכל הקומות המיועדות לפינוי האשפה ויבוצעו מפח פלב"מ 304 בעובי 1.0 מ"מ. המצנחים יהיו מוכנים מראש וכל עבודות החיתוך והקידוח והריתוך והליטוש תבוצענה במפעל מראש. פני המצנח הפנימיים תהינה חלקים לחלוטין ללא בליטות ומגרעות. פתח המצנח יהיה במידות כ- 400*400  UK כ- 0.70+ מעל רצפת החדר ויכלול הכנות להתקנה קלה של הדלת.
דלתות תבוצענה מפח פלב"מ ותעמודנה בדרישות תקן ישראלי 1212. לכל דלת יהיה ערסל אשר יחסום פתח המצנח במצב "דלת פתוחה". הערסל לא יבלוט לתוך חלל הצינור במצב כלשהו של הדלת (ראה תרשים).
הדלת תיסגר באופן עצמאי בהעדר הפרעות. לדלת יהיה בולם אנרגיה אשר יבלום סגירת הדלת במכה למניעת בעיה בטיחותית (פגיעה באצבעות המשתמש) והפרעה אקוסטית.
קופסאות הכנה למתזי האש (ספרינקלרים) תותקנה בכל קומה שנייה החל מהקומה התחתונה של הצינור. הקופסאות תבוצענה מפח פלב"מ 304 בעובי 1.0 מ"מ. בכל קופסה יהיה חור בקוטר המותאם להכנסת ספרינקלר. לכל קופסה יהיה מכסה פריק ע"מ לאפשר התקנת ספרינקלר עם חיבור גמיש במקרה ויוחלט על כך. עומק הקופסה ימנע מספרינקלר לבלוט לתוך חלל הצינור.
הזנב יהיה משופע עם שיפוע º45 ולא פחות ע"מ לאפשר גלישת האשפה ולמניעת סתימות. הזנב יורכב משלושה חלקים: הזווית הבולמת, הצינור המשופע (במקרה הצורך), מחסום העשן.
הזווית הבולמת תבוצע מפח פלב"מ 304 בעובי 1.5 מ"מ לפחות ותחוזק בחלקה התחתון. הזווית תהיה מוכנה מראש וכל עבודות החיתוך והקידוח והריתוך והליטוש תבוצענה במפעל מראש. פני הזווית הפנימיים תהינה חלקים לחלוטין ללא בליטות ומגרעות. הזוית היא מקור הרעש בעת נפילת האשפה לכן היא תקבל טיפול אקוסטי למיגור הרעש:
נתק בין הזווית לבין צינור האשפה היבש: קוטר הזווית יהיה כ- 625 מ"מ והזווית תותקן כך שיהיה נתק מוחלט בין הזווית לבין הצינור האנכי לצורך מניעת התפשטות גלי הקול מהזווית כלפי מעלה.
מניעת הרעידות ותופעת התהודה (resonance): הזוית תותקן ע"ג מתקן מיוחד עם בולם טלסקופי. טבעת ההפרדה תהיה עשויה מגומי מגופר בעובי 30 מ"מ לפחות עם קשיחות 60 – 70 שור ומקדם אלסטיות כ- 300%. מומלץ לבדוק חוזק המתקן.
הצינור המשופע יבוצע מפח פלב"מ 304 בעובי 1.0 מ"מ. קוטר פנימי של הצינור יהיה 625 מ"מ לפחות. מקטעי הצינור יחוברו כך שהמקטע העליון בעל צוואר קוני בחלקו התחתון יוכנס לתוך המקטע התחתון. מקטעי הצינור יהיו מוכנים מראש וכל עבודות החיתוך והקידוח והריתוך והליטוש תבוצענה במפעל מראש. פני הצינור הפנימיים תהינה חלקים לחלוטין ללא בליטות ומגרעות. מומלץ להכין פתח טיפול בסתימות במידות כ- 300*300 בחלקו העליון של הצינור המשופע בקרבת הזווית. הצינור יסתיים בגובה 200 מ"מ לפחות מעל כלי קיבול האשפה.
מחסום העשן יותקן בפתח יציאה של הזווית (או של הצינור המשופע במקרה והוא קיים). המחסום מיועד לחסימת כניסת האש לתוך השוט במקרה של שריפה במכולת האשפה. המחסום לא יחסום את פתח היציאה במצב שגרה (normaly open). חסימת הפתח ע"י המחסום תתבצע כתוצאה מפעולת מערכת גילוי אש\עשן או ע"י נתיך תקני אשר נמס בחום של Cº72. צורת המחסום תיבחר מתוך 3 הצורות הרצ"ב בהתאם לתנאי הבניין:

ראש השוט יותקן בחדר שרות בחלקו העליון של הבניין. בדרך כלל מרכיבים של ראש השוט הם מתקן ניקוי השוט, מתקן שטיפת השוט, מתקן אוורור השוט, תאורת הזהרה.
מתקן ניקוי השוט בנוי מחלקים הבאים: מתקן תליה, כננת, תוף עם כבל פלדה, מברשת. יש לאפשר גישה קלה לצורך טיפול במתקן.
הכננת תהיה כננת חשמלית עם לוח הפעלתו לשני כיוונים. למנוע של הכננת יהיו בולם, הגנה נגד התחממות, גובל עליון וגובל תחתון. המנוע יופעל באופן ידני.
כבל הפלדה יהיה באורך שיאפשר ניקוי צינור האשפה היבש לכל אורכו.
המברשת תהיה בקוטר 570 מ"מ והיא תהיה עשויה מסערות פלסטיק עמיד לחומצות ביולוגיות ולשמנים. בעת ניקוי הצינור (בירידה ובעליה) המברשת תשפשף דפנות הצינור.
מומלץ להפעיל את מנגנון ניקוי השוט פעם ביממה לפחות.
תאורת התראה תופעל בעת הפעלת מנגנון הניקוי לצורך מניעת הכנסת האשפה לתוך השוט. עם סיום פעולת הניקוי תאורת ההתראה תופסק. הפעלה וכיבוי תאורת ההתראה תהיה ידנית. בכל חדר פינוי האשפה תותקן נורת ההתראה בצבע צהוב או כתום אשר תהבהב בעת ביצוע פעולת הניקוי או ביצוע עבודות אחרות בתוך השוט. ליד הדלת יותקן השלט "אין לפתוח את הדלת כשהנורה מהבהבת".
מתקן שטיפת השוט יהיה בנוי מרכיבים הבאים: מיכל דטרגנט, אביזר ערבוב, אל-חוזר. המיכל מיועד לאחסון דטרגנט (חומר ניקוי\חיטוי) והוא יהיה עשוי מפח פלב"מ 304 בעובי 1.0 מ"מ עם מכסה. קיבולת המיכל תהיה 40 ליטר לפחות. המנגנון יופעל באופן ידני ע"י פתיחת הברז אשר יותקן בקרבת השוט. עם פתיחת הברז המים יוזרמו בצינור עם קוטר פנימי "½ לתוך השוט ובדרך יתערבבו עם הדטרגנט בעזרת אביזר ערבוב. על הצינור יותקן אל-חוזר למניעת כניסת הדטרגנט לתוך מערכת אספקת המים. תערובת של המים והדטרגנט תותז לתוך השוט בעזרת טבעת ממטרים אשר תותקן בתוך השוט.
מתקן האוורור יהיה בנוי ממפוח ומצינור גמיש (או קשיח) אשר יחבר בין המפוח לבין השוט. המפוח יותקן בתוך חדר השרות או מחוצה לו (למשל, על הגג). המפוח יותאם ל- 20 החלפות\שעה של האויר ולהתנגדות בהתאם לגובה הבניין. המפוח יופעל באופן רציף.
המסוע יותקן במקרה ולא תהיה אפשרות למקם כלי אצירת האשפה מתחת לקצה זנב השוט. גוף המסוע יהיה מפלב"מ 304, שאר חלקי המסוע יהיו מחומרים בלתי מחלידים ומאושרים להתקנה בתעשיות המזון. המסוע יותקן עם שיפוע 2% לפחות לכיוון כלי אצירת האשפה. בתחתית המסוע תהיה תעלה שתנקז מיצי האשפה אל כלי אצירת האשפה. המסוע יופעל באופן אוטומטי בעת נפילת האשפה על סרט המסוע. למסוע יהיו שני חיישני הפעלה לפחות ומנגנון שטיפה עצמית. למסוע יהיה מנגנון התרעה על תקלה.
לסרטונים ומצגות לחץ/י כאן

להתיעצות לחץ\י כאן

פוסט זה פורסם בקטגוריה שוט אשפה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.